Archive | September, 2013

Add Custom Post Type to Tax Query

Comments Off on Add Custom Post Type to Tax Query Continue Reading →

Sử dụng wp media 3.5 uploader

Comments Off on Sử dụng wp media 3.5 uploader Continue Reading →

Custom Field in Taxonomy

Comments Off on Custom Field in Taxonomy Continue Reading →

Shortcode trong wordpress

Comments Off on Shortcode trong wordpress Continue Reading →

12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Comments Off on 12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic Continue Reading →

11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm

Comments Off on 11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm Continue Reading →

10. Su dung Mysql trong PHP

Comments Off on 10. Su dung Mysql trong PHP Continue Reading →

9. Tìm hiểu về Mysql

Comments Off on 9. Tìm hiểu về Mysql Continue Reading →

8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP

Comments Off on 8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP Continue Reading →

Code hiển thị time bằng tiếng việt

Comments Off on Code hiển thị time bằng tiếng việt Continue Reading →