Archive | September, 2013

Add Custom Post Type to Tax Query

When register a custom post type with tax “post_tag” or “category”. You don’t see this post type displayed in this tax page. You need filter query (my ex is “product” post type and tax is “post_tag”): // add post type ‘page’ to tax query add_filter( ‘pre_get_posts’, ‘tr_add_pages_to_tax_query’ ); function tr_add_pages_to_tax_query( $query ) { if ( […]

Comments Off on Add Custom Post Type to Tax Query Continue Reading →

Sử dụng wp media 3.5 uploader

Trong phiên bản 3.5 wp đã tích hợp media uploader. Bạn phải đăng ký và load thư viện js trong header: [code] add_thickbox(); wp_enqueue_media(  );[/code] Dưới đây là code js để sử dụng: [code] // Uploading files var file_frame; jQuery(‘.upload_image_button’).live(‘click’, function( event ){ event.preventDefault(); // If the media frame already exists, reopen it. if ( […]

Comments Off on Sử dụng wp media 3.5 uploader Continue Reading →

Custom Field in Taxonomy

Để add custom field trong taxonomy edit page chúng ta sử dụng action: {taxonomy_name}_add_form_fields và {taxonomy_name}_edit_form ví dụ ở đây ta có taxonomy là “test”: [code]add_action(‘test_add_form_fields’,’tr_test_students_add_form_fields’); add_action(‘test_edit_form’,’tr_test_students_add_form_fields’); function tr_test_students_add_form_fields($tag = null, $taxonomy = ‘test’) { $tr_tag = get_option(‘tr_tag_test’.$tag->term_id,true); ?> <div> <label for=”tag-instructions”>Instructions</label> <textarea cols=”40″ rows=”5″ id=”tag-instructions” name=”tr_tag[instructions]”><?php echo $tr_tag[‘instructions’]?></textarea> </div> <div> <label for=”tag-instructions”>Score Pass</label> <input […]

Comments Off on Custom Field in Taxonomy Continue Reading →

Shortcode trong wordpress

1. Tạo shortcode: Cú pháp: [code] add_shortcode(‘shortcode_name’,’function_name’); function function_name($atts,$content){ //xu ly va return gia tri } [/code] Để add shortcode vao bài viết: [code] [shortcode_name] [/code] Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post Wordpress cung […]

Comments Off on Shortcode trong wordpress Continue Reading →

12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức rất cơ bản về mô hình lập trình hướng đối tượng. Trong bài lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương thức magic. Một trong những yếu tố giúp cho hướng đối tượng trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Phương Thức […]

Comments Off on 12. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Tìm hiểu các phương thức magic Continue Reading →

11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm

Đối với nhiều lập trình viên PHP, Lập Trình Hướng Đối tượng có vẻ là 1 khái niệm gì đó rất kinh khủng và khó hiểu, với rất nhiều cú pháp phức tạp và trở ngại khác nhau. Qua bài hướng dẫn này, các bạn sẽ được tìm hiểu một số khác niệm về lập […]

Comments Off on 11. Lập Trình Hướng Đối Tượng: Cơ bản về những khái niệm Continue Reading →

10. Su dung Mysql trong PHP

Để làm việc với mysql và PHP chúng ta cần nắm 6 hàm cơ bản: 1- Kết nối cơ sở dữ liệu: Cú pháp: [code]mysql_connect(“hostname”,”user”,”pass”)[/code] 2- Lựa chọn cơ sở dữ liệu: Cú pháp: [code]mysql_select_db(“tên_CSDL”)[/code] Ví dụ:[code] $conn=mysql_connect(“localhost”,”root”,”root”) or die(” khong the ket noi”); mysql_select_db(“demo”); [/code] 3- Thực thi câu lệnh truy vấn: Cú pháp: […]

Comments Off on 10. Su dung Mysql trong PHP Continue Reading →

9. Tìm hiểu về Mysql

Mysql là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. Mysql cũng có cùng một cách truy […]

Comments Off on 9. Tìm hiểu về Mysql Continue Reading →

8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP

Để giảm thời gian lặp lại 1 thao tác code nhiều lần, PHP hỗ trợ người lập trình việc tự định nghĩa cho mình những hàm có khả năng lặp lại nhiều lần trong website. Việc này cũng giúp cho người lập trình kiểm soát mã nguồn một cách mạch lạc. Đồng thời có thể […]

Comments Off on 8. Hàm và gọi lại hàm trong PHP Continue Reading →

Code hiển thị time bằng tiếng việt

Dưới đây là một cách hiện thị thời gian với tiếng việt. Các bạn phải save file format utf-8 [code] <?php $str_search = array ( “f”, “b”, “k”, “Mon”, “Tue”, “Wed”, “Thu”, “Fri”, “Sat”, “Sun”, “am”, “pm”, “:” ); $str_replace = array ( “Ngày”, “Tháng”, “Năm”, “Thứ hai”, “Thứ ba”, “Thứ tư”, “Thứ năm”, “Thứ […]

Comments Off on Code hiển thị time bằng tiếng việt Continue Reading →