Archive | Wordpress RSS feed for this section

Add Custom Post Type to Tax Query

When register a custom post type with tax “post_tag” or “category”. You don’t see this post type displayed in this tax page. You need filter query (my ex is “product” post type and tax is “post_tag”): // add post type ‘page’ to tax query add_filter( ‘pre_get_posts’, ‘tr_add_pages_to_tax_query’ ); function tr_add_pages_to_tax_query( $query ) { if ( […]

Comments Off on Add Custom Post Type to Tax Query Continue Reading →

Sử dụng wp media 3.5 uploader

Trong phiên bản 3.5 wp đã tích hợp media uploader. Bạn phải đăng ký và load thư viện js trong header: [code] add_thickbox(); wp_enqueue_media(  );[/code] Dưới đây là code js để sử dụng: [code] // Uploading files var file_frame; jQuery(‘.upload_image_button’).live(‘click’, function( event ){ event.preventDefault(); // If the media frame already exists, reopen it. if ( […]

Comments Off on Sử dụng wp media 3.5 uploader Continue Reading →

Custom Field in Taxonomy

Để add custom field trong taxonomy edit page chúng ta sử dụng action: {taxonomy_name}_add_form_fields và {taxonomy_name}_edit_form ví dụ ở đây ta có taxonomy là “test”: [code]add_action(‘test_add_form_fields’,’tr_test_students_add_form_fields’); add_action(‘test_edit_form’,’tr_test_students_add_form_fields’); function tr_test_students_add_form_fields($tag = null, $taxonomy = ‘test’) { $tr_tag = get_option(‘tr_tag_test’.$tag->term_id,true); ?> <div> <label for=”tag-instructions”>Instructions</label> <textarea cols=”40″ rows=”5″ id=”tag-instructions” name=”tr_tag[instructions]”><?php echo $tr_tag[‘instructions’]?></textarea> </div> <div> <label for=”tag-instructions”>Score Pass</label> <input […]

Comments Off on Custom Field in Taxonomy Continue Reading →

Shortcode trong wordpress

1. Tạo shortcode: Cú pháp: [code] add_shortcode(‘shortcode_name’,’function_name’); function function_name($atts,$content){ //xu ly va return gia tri } [/code] Để add shortcode vao bài viết: [code] [shortcode_name] [/code] Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post Wordpress cung […]

Comments Off on Shortcode trong wordpress Continue Reading →

Hướng dẫn Custom Post Type cho người không chuyên

Tại sao tiêu đề mình đặt là “cho người không chuyên”? Đơn giản là đối với khái niệm Custom Post Type, thường thì chúng ta sẽ cần một số kiến thức về PHP nhất định như sử dụng biến, mảng hay đi sâu vào WordPress một chút là bộ lọc. Nhưng bản thân mình không […]

Comments Off on Hướng dẫn Custom Post Type cho người không chuyên Continue Reading →

Hướng dẫn sử dụng WordPress Multisite (WordPress MU)

Cách đây một vài hôm có một bạn nào đó gửi mail yêu cầu mình viết một bài về WordPress MU vì bạn ấy cho rằng hiện nay cũng có rất nhiều người cần áp dụng tính năng bá đạo này vào blog nhưng chưa có một bài hướng dẫn nào thật sự đầy đủ […]

Comments Off on Hướng dẫn sử dụng WordPress Multisite (WordPress MU) Continue Reading →

Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost

Mình sẽ Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost trong localhost trong vòng 5 phút kèm theo hình ảnh minh họa dễ hiểu Cách cài đặt WordPress thật ra không có gì khó. Thế nhưng để dễ dàng hơn với các người mới sử dụng, mình xin thuật lại chi tiết […]

Comments Off on Hướng dẫn cài đặt wordpress và hoàn thiện blog trên localhost Continue Reading →

Function wp nav menu

Description Displays a navigation menu created in the Appearance → Menus panel. Given a theme_location parameter, the function displays the menu assigned to that location, or nothing if no such location exists or no menu is assigned to it. If not given a theme_location parameter, the function displays the menu matching the ID, slug, or […]

Comments Off on Function wp nav menu Continue Reading →