Shortcode trong wordpress

1. Tạo shortcode:

Cú pháp:

[code]

add_shortcode(‘shortcode_name’,’function_name’);

function function_name($atts,$content){

//xu ly va return gia tri

}

[/code]

Để add shortcode vao bài viết:

[code] [shortcode_name] [/code]

Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post
Wordpress cung cấp cho chúng ta hàm do_shortcode để chúng ta có thể gọi shortcode trong code

Một ví dụ đơn giản gọi shortcode như sau:

[code]
do_shortcode(‘[short_code]’);
[/code]

,

Comments are closed.