Tag Archives: Shortcode

Shortcode trong wordpress

1. Tạo shortcode: Cú pháp: [code] add_shortcode(‘shortcode_name’,’function_name’); function function_name($atts,$content){ //xu ly va return gia tri } [/code] Để add shortcode vao bài viết: [code] [shortcode_name] [/code] Tuy nhiên, đôi khi chúng ta muốn chủ động gọi shortcode mà chúng ta tạo ra ở trong code hơn là nhúng nó vào page hoặc post Wordpress cung […]

Comments Off on Shortcode trong wordpress Continue Reading →