Code hiển thị time bằng tiếng việt

Dưới đây là một cách hiện thị thời gian với tiếng việt. Các bạn phải save file format utf-8
[code]
<?php

$str_search = array (
“f”,
“b”,
“k”,
“Mon”,
“Tue”,
“Wed”,
“Thu”,
“Fri”,
“Sat”,
“Sun”,
“am”,
“pm”,
“:”
);

$str_replace = array (
“Ngày”,
“Tháng”,
“Năm”,
“Thứ hai”,
“Thứ ba”,
“Thứ tư”,
“Thứ năm”,
“Thứ sáu”,
“Thứ bảy”,
“Chủ nhật”,
” phút, sáng”,
” phút, chiều”,
” giờ ”
);

$timenow = gmdate(“D, f d b m k Y – g:i a.”, time() + 7*3600);
$timenow = str_replace( $str_search, $str_replace, $timenow);

echo $timenow;

?>
[/code]

Comments are closed.