Archive by Author

2. Kiến thức tổng quan về lập trình PHP

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách thức cấu hình và cài đặt PHP. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về cấu trúc cơ bản trong PHP. Về tổng quan PHP có cú pháp khá tương đồng với 1 số ngôn ngữ như C, java. Tuy nhiên, tự bản thân chúng […]

Comments Off on 2. Kiến thức tổng quan về lập trình PHP Continue Reading →

1. Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ script trên server được thiết kế để dễ dàng xây dựng các trang Web động. Mã PHP có thể thực thi trên Webserver để tạo ra mã HTML và xuất ra trình duyệt web theo yêu cầu của người sử dụng. Ngôn ngữ PHP ra đời năm 1994 Rasmus […]

Comments Off on 1. Giới thiệu, Cấu hình và cài đặt PHP Continue Reading →

giới thiệu PHP

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng […]

Comments Off on giới thiệu PHP Continue Reading →

Function wp nav menu

Description Displays a navigation menu created in the Appearance → Menus panel. Given a theme_location parameter, the function displays the menu assigned to that location, or nothing if no such location exists or no menu is assigned to it. If not given a theme_location parameter, the function displays the menu matching the ID, slug, or […]

Leave a comment Continue Reading →