Tag Archives: Taxonomy

Custom Field in Taxonomy

Để add custom field trong taxonomy edit page chúng ta sử dụng action: {taxonomy_name}_add_form_fields và {taxonomy_name}_edit_form ví dụ ở đây ta có taxonomy là “test”: Khi save những giá trị này chúng ta sẽ gọi action: created_{taxonomy_name} vả edited_{taxonomy_name} ví dụ: Ngoài ra chúng ta cần delete option khi delete taxonomy

Comments Off on Custom Field in Taxonomy Continue Reading →